<$BlogRSDUrl$>

2013-02-01

Scrabble majyong  

tlhIngan Hol DaghojmeH mu' Quj DaQul DaneHchugh DaH majyongmey 'IH Daje'laH. ngev qa'naDa'ngan. pIqaD neH Dalo' DaneHchugh vaj DuH 'ej bIngornISchugh latlh Daje'laH.

2012-02-06

HoS wej vIpojta'. tlhIngan mu'mey qar lo' 'ach Hoch vIyajbe'.

2011-10-01

Hoghvam mu' 

wa' mu' qel 'ej vuDmey ja' je. tlhIbHa' QIchDaj. vI'IjtaH 'e' vIHech.


2011-09-18

nuq bop bom 

nuq bop bom lut vIqonlI'bogh DalaDlaH.

2011-09-08

vajar Duj 


lut vIqonlI'mo' Dujvam vIcha' vIneH. loQ lut peghHa'moH pu'jInvam 'a DacherghlaH 'e vIHar.

Labels: ,


2011-02-07

-chugh 'oSlaH DIvI' Hol ra'meH wot 


tlhIngan Hol DajatlhtaHvIS, vay' DabuQchugh bIjatlh «Daruchbe'chugh vaj bIHegh». DIvI' HolvaD pabvetlh lo'laH vay' 'ach motlh ra'meH pab rurbogh wot  lo'lu'. «yIruch» net jatlh «pagh bIHegh».  tlhIngan Hol jatlhlu`taHvIS Qapbe`mu`tlheghvetlh à DivI`HolvaD motlh. QapmeH tlhaQwI'vam, taghnIS mu'mey motlh, ghIq rInnIS latlh mu'mey motlh. rarHa'mo' cha' mu'tlhegh motlh, tlhaQ.

2010-11-14

YouTube tlhIngan Hol