<$BlogRSDUrl$>

2004-12-24

watlh'a' ngaghta'be'wI'? 

tera'Daq HochHom nughvaD potlh qech 'oSbogh not ngaghta'bogh be'. qechvetlh mu' Hutlhlaw' mu'tay'maj 'a yapHa' watlh.

poHvam bom vImughchoH 'a bom mu' 'IHmoHbe'mo' mu'tlhegh <not ngaghta'bogh SoS> jInmolHomvetlh vIlon.