<$BlogRSDUrl$>

2005-01-01

tagh DIS chu' - pelop 

jIchechchu' tera' DIS cha'SaD vagh vIlopmo'. jIngagh vIneH. cha'logh jIDo':
  • wa') mu'theghmeyvam laDlaH cha'vatlh nuv neH 'ej laDbej wa'maH nuv 'ej SaH chaq wej nuv 'ej muchergh chaH
  • cha') naDev loDnal tu'lu' 'ej ngaghqang.
DISvam yItIv. pengagh, pechep, peyIn, peQap, pejatlh, peQuch.

taHjaj champagne!

2004-12-27

<Hov veS> Hol 

rut <Hov leng> <Hov veS> DuD vay' 'ej tlhIngan HolvaD Hov veS Hol ponglu'.

<Star Wars> (Hov veS) wIbejlI' jIH loDnalwI' je, 'a Da'wIpu' ghogh DI'Ijbe'. lIngmeH mIwmey QIjlI' chenmoHwI'pu' ghogh. much Holmey qel.

TatooineyuQDaq tachDaq tlhutlh 'ej jatlh novpu' law'. Holchaj 'oSmeH chenmoHwI' 'avrIqa'ngan Hol lo' chaj. Swahili jatlhbogh ghojwI'pu' qon. Larry Ward Del Lucas. Hol tej ghaH 'ej laH Daj lo': Hol Qoypu'DI' Ward, SIbI' Holvetlh jatlhlaHlaw'. Holna' jatlhbejbe' 'a wabmey lInglaH 'ej rurbogh Holqoq jatlhlaHmo' jatlhlaw'. jatlhtaHvIS Greedo (voHDajbo' wamwI'), ghaHvaD Quechuangan Holqoq jatlh Ward.

Chewbacca HolvaD, mIloD wabmey qonlu'. HughDaq wabmey lIng mIloD 'ej Hol lInglaHbe' Chewbacca wuSDu', vIHbe'mo' Chewbacca jech wuS: poSlaH 'ej SoQlaH neH.

qIHchuq Larry Ward, Marc Okrand je 'e' vISIv.