<$BlogRSDUrl$>

2005-01-08

bo logh laDmeH laHmey 

Saghel 'ej Sujang (jang je tlhIngan Hol jatlhbe'bogh nuv law'). tera' DIS cha' SaD loS, jar javDIch Satogh.

bo logh laDmeH laHlIj yIDel

wIvmey
vIlaDlaHchu' 'ej Qov Qaghmey vItu'taH      8%8
vIlaDlaH 'ej rut mu' vI'olmeH mu'ghom vIlo'     5%5
vIlaDlaH 'a pIj mu'ghom vIlo'nIS     5%5
loQ vIlaD. Hoch vIyajbe'     1%1
naghmey beQ vIbej neH     3%3
Huh??? What???    
 78%79
chen 101 wIvmey

DaHjaj vItoghqa'

bo logh laDmeH laHlIj yIDel

wIvmey
vIlaDlaHchu' 'ej Qov Qaghmey vItu'taH      2%24
vIlaDlaH 'ej rut mu' vI'olmeH mu'ghom vIlo'     2%22
vIlaDlaH 'a pIj mu'ghom vIlo'nIS     3%26
loQ vIlaD. Hoch vIyajbe'     3%25
naghmey beQ vIbej neH     1%7
Huh??? What???    
 90%887
chen 991 wIvmey

numerbe' De'vam. tlhIngan Hol yajbe'chu' HochHom bo logh meb 'ej chIDqang.

DaH yu'wI' chu' vI'oghnIS.

2005-01-07

lutlhbej'a' HolHom? 

«a very primitive dialect»
--- C3PO, Star Wars Episode VI: Return of the Jedi
mughbogh qoq qel much <Hov veS>. Hol Qoypu'DI' qoq, «HolHom lutlhqu'» pong. pIj Hol DelmeH mu' lutlh lo'lu' vISov vIneHmo' «primitive dialect» vIGoogle. mu'tlheghvetlh'e' lupojta' latlhpu' 'e' vItu'.

qech poj Senator Cilghal. lutlhchugh Ewok Hol vaj vogh SaHlaw' rurbogh Hol 'Itlh 'e' SovnIS C3PO. pa' SaH cham lu'lo'bogh Ewok pagh chaq Holchaj'e' lujatlhbe' Ewok. chaq latlh Segh Hol jatlhHa'mo' lutlh Holchaj.

ghu' laj TheFreeDictionary.com: Gunganpu' QIch rur ghu': SaH Gungan Hol 'a Humanpu'vaD DIvI' Hol puj lujatlh. chaq pidgin 'oH je Ewok HolHey.

Ewok Hol chenmoHmeH mIw Del Daqvam. (DIvI' Hol yISam). Ewok DameH ghetwI'pu', lutmey jatlhbogh be' qan 'Ij.

Ewok Hol ghojmoHlaw' Wermo. Hol De' QIj 'ej mu'tay' much. Dach pab.

pIj «lutlh»chugh Hol, Hol tIch neH perwI'. qechvetlh vIpoj vIneHta' 'a Ewok Hol Daj law' tIchmeH Hol Daj puS. mu'tlhegh «HolHom lutlh» lulaDDI' HochHom <Hov veS> ngotlhwI', cham lo'be'bogh Segh tIch mu'tlhegh 'e' luqelbe'. vaj chaq latlh jaj qech wa'DIch vIqel.

2005-01-06

mu' wIHutlh 

waHu' ram jInajtaHvIS, De'wI' jabbI'ID vIlaD. mughel vay' «chay' tlhIngan HolvaD Dochvam vIpong». nagh beQ cha' jabbI'ID. loQ bIng rur.


Dochvam pongmeH mu' Hutlhlaw' tlhIngan Hol.

jInajtaHqu'vIS jIQIjmeH. jabbI'ID vIqonchoH. tera' tI pongbe' tlhIngan Hol. chaq ghew tlhu'moHbogh pormey nguv Hutlh tlhIngan tI. chaq Qo'noSDaq jIjbe' ghew tI je, pagh ghew rI'meH tI He' neH.

jabbI'IDwIj vIlI'rupDI', ghelwI' pong vItu'. mughelpu' Marc Okrand. jIyev. mu' vIchenmoH neH'a'? mu' chenmoHta' Marc 'a lIj 'ej vIqaw 'e' pIH'a'? jISovbe'.