<$BlogRSDUrl$>

2005-02-12

Roll Tape 

muchvamvaD mu'tlhegh puS vImugh 'e' tlhob much chenmoHwI'. cha'leS muqel much vaj much lunab.

cha' mu'tlhegh jummo' jISIv:

wa') Hello, welcome to our show.

qech'e' ghajbe'bogh tlhIngan Hol vImugh luneH 'e' vIQIj. vImughmeH jIjatlh: «peba'. muchmaj yIbej.»

cha') Roll tape and die

Huj mu'tlheghvam. «Hoqra' yIchu'» ra' 'ay' wa'DIch 'a «yIHegh» ra''a'? buQbe'law'. Seng vIQIj, 'a vImughmeH jIjatlh «Hoqra'! batlh maHegh!»

parmaqqay 

wa'Hu' CBC wa' vI'IjtaHvIS February wa'maH loSDIch jaj luqel. DIvI' Hol mu'tlhegh «I love you» luqel, 'ej Hol SarvaD jatlhmeH mIwmey togh. pay' «tlhIngan HolvaD cha' mIwmey lutu'lu'» vIQoy.

'Iv lughel? chay' Dajatlh? «qamuSHa'?» «qaparHa'qu'?» «parmaqqay SoH vIneH?» «qaneH?»

Hol yo' yajHa'lu'bogh muvpu''a' Holmaj? ngoDqoqvetlh Hal vISov vIneH.

2005-02-10

Gong Hey Fat Choi 

DaHjaj chaynanganvaD tagh DIS chu'. yupma'mo' 'IHbogh Doch boch munob ghojwI'. yuch ngaS, jatlh. wej vIpoSmoHta'mo' vIHarnIS.

qanaDa Dab chayna Sung law' 'ej DISvam yupma' wIloplaw' Hoch. HochvaD jIajatlh «ghung 'ay vat choy». bIchepjaj 'ej bIDo'jaj 'oSlaw'. tIgh Sar tIvlaHDI' Hoch mubelmoH ghu'. mubelmoH je nuv Quch, yuch je. vaj jIQuch.

2005-02-09

DIvI' Hol P  

physics -- ghogh lo'be'bogh v rur wab wa'DIch

psychic -- loQ tlhIngan S rur wab wa'DIch

pneumatic -- tlhIngan n rur wab wa'DIch

pick -- tlhIngan p qu'Ha' rur wab wa'DIch

mISmoHlaH tlhIngan Hol net Har. wejpuH.