<$BlogRSDUrl$>

2005-02-25

Babel 

murar Daqvam. tulwI' Hol, roSIya Hol je lujatlhtaHvIS tlhIngan Hol luqel ghIq Hol law' much wa' nuv. Babel lut mugh Hol law'. vItIv.

Technorati vIDaj 

jIHvaD "Klingon Blog" nejtaHmo' Google DaqHomvam vItu'. pat vIyajbe' 'a vIrarchugh vIghaqlaw' 'ej tlhIngan nejchugh vay' vaj bo logh Sam 'e' vIchup. ghaqmeH mIw vIpabmeH mu' vIlo'nIS vaj mIw vIlo'.

2005-02-24

wIv 

ghojwI'wI' vIqel. tlhoS 'orwI' mojrup ghojwI'wI'. 'a wa'leS qaD SIQnIS. wa'leS qaD nIDbe'chugh, taH 'e' lajbe' DuSaQ. 'a wej nIDrupbej.

«HIvoq» jatlh ghojwI'. «vIta'laHbej». 'ej ta'laH. 'a qaD nIDmeH ghojwI', ta'laHqu'chugh yapbe'. ta'nISbejqu'. DIch vIghajbe'. wIvwIj vIpay' vIneHbe'. Qapla' chav ghaH vIneH.

muD Dotlh 

qaStaHvIS wejmaH rep muD Dotlh paQDI'norgh chu' vImuchnIS 'a vImuchrupbe'. nabmeH wejmaH rep vIghajbe'. va.

jarvam muyu' muD Duj malja' 'e' vIpIH vaj jIHaDnIS 'a jIHaDlaHbe' jImuchnISmo'.

Do'Ha' paQDI'norgh qab SIQnIS ghojwI'wI'.

2005-02-22

maw' qorDu'wI' 

Hoghvam nuSuch loDnalwI' vav SoS je. DaHjaj verghDaq vIghom 'ej Duj nojbogh SuyDaq vIDor. SutlhtaHvIS chaH, HurDaq tepchaj vI'av. qaStaHvIS poH nI' jIloS. qay'.

chIjmeH chaw' lIjpu' loDnalwI' vav. ghor Duj chIj neHbe' loDnalwI' SoS. mebpa'chajDaq chaH vIchIj.

2005-02-20

jIvIng 

QonoS motlh mojpu' bo logh 'e' vImaq 'a DaHjaj QonoS motlh DIb vIDoQ. jIvIng.

Hoghvam wej SaD rep vIvI'ta'. qaStaHvIS tera' DIS cha' SaD loS cha'maH SaD dollar vIvI'be'. DISvam wejmaH chorgh ben vIboghpu'. muD Duj machqu' neH vIpuv. lojchoHlI' poH 'a Qapla' vIchavbe'lI'. mutung ghu'.

jIghung. jIDoy'. jImogh.

jISaQ.