<$BlogRSDUrl$>

2005-04-22

loj Hov leng 

rInmo' Hov leng much QavDIch vIyu'lu'qa'. munuQbe' 'a povam qabwIj luqon yu'wI'pu' luneH. jech vItuQ luneH. tlhIngan vI'oS luneH. wejpuH. chaHvaD jIQIj: Qo'. paqmey vIcha'qang. jupwI'vaD jech vItuQqang. mIpHa'wI'vaD Huch wInobmeH jech vItuQqang. 'a QonoSmey bongevmeH jech vItuQbe'. vuDwIj boSov boneH jIjatlh, 'a tlhIHvaD jech vItuQQo'. jIpuQ.

DaH qonwI' vIloStaHvIS jIqeH'egh. jIjIj 'a munuQ. qatlh muqon 'e' vIchaw'? paSchugh jImej. juHwIjDaq 'el 'e' vIcahw'be'. lotlhwI'Hom jIH.

latlh Hov leng much ngev Paramount wa'logh 'e' nIDqa' 'e' vIpIH jIjatlh. 'a HeghbejlI' 'ej jISaHbe'. SaHlaw' pagh. SaHbogh nuv SamlaHbe'law' yu'wI'.

chay' choSam, jIjatlh.

jIgooglequ', jatlh.

vengwIjDaq tlhIngan, Hov leng ghap De' Sov neHchugh vay', munejlaw'.

DaH paS qonwI' 'e' vItul.