<$BlogRSDUrl$>

2006-02-13

QonoS vItu'pu'bogh Dal law' Hoch QonoS Dal puS 

DaHjaj bong <QonoS veb> leQ vI'uy 'ej QonoSvam vItu'. Dalqu'mo' *spam* 'oH 'e' vIHarchoH. Doch ngevbogh vInejlI' 'ach pagh ngev. yInvetlh Dalqu' Del neH vay'. vIvaq vIneHbe'. 'a vIvaq.

pongmeH mI' Dayaj'a'?